Kunnallisvaalit 2021

Olen ehdolla kaupunginvaltuustoon valtuustokaudelle 2021-2025. Päättyvän valtuustokauden merkittävimpiä asioita olen koonnut tänne, ja tällä sivulla kerron kuntavaaliteemoistani.

Kuntavaaliteemani 2021

Kestävä ja monimuotoinen kunta

Korona, ilmastokriisi ja luontokato ovat kaikki globaaleja ongelmia, jotka muodostuvat lukemattomista pienistä ja paikallisista virroista. Myös niiden ratkaisut muodostuvat pienistä, paikallisista toimista, joilla ehkäistään ongelman leviämistä ja tehdään vastuullinen toiminta houkuttelevaksi vaihtoehdoksi. Myös ihmisten hyvinvointi koostuu monista pienistä tekijöistä, ja lomittuu tiukasti luonnon hyvinvointiin.

Ihmisten arjen tukeminen:

 • Hyvä elinympäristö helpottaa ihmisten arkea. Liikkumiseen ja asioimismatkoihin ei mene kohtuuttomasti aikaa. Hyvä elinympäristö on myös esteetön!
 • Koulujen ja päiväkotien on oltava kohtuullisen matkan päässä lasten kotoa. Kolme kilometriä on liian pitkä koulumatka ekaluokkalaiselle!
 • Varhaiskasvatuksen pitää olla laadukasta, ja se onnistuu vain riittävän pienillä ryhmäkoilla. Ryhmien mitoituksessa on huomioitava erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeet, ja jatkoa varten on luotava hyvät ja sitovat mittarit hoidon ja varhaiskasvatuksen laadun tason seuraamiseksi. Jos riittävään laatuun ei päästä, on toimiala velvollinen kertomaan siitä valtuustolle.
 • Opetuksen resurssien pitää olla riittävät ja koulujen luokkakoot pitää säilyttää riittävän pieninä.
 • Kaikkien kaupungin rakennusten on oltava käyttäjilleen turvallisia, sisäilmaongelmista on päästävä eroon.
 • Nuorille harrastuspaikkoja ja -toimintaa. Liikunta ja kulttuuri kaikkien lasten ja nuorten tavoitettaviksi esim. kerhotoiminnan avulla.
 • Iäkkäämmille ihmisille ennaltaehkäisevää liikuntatoimintaa ja -paikkoja. Omaishoitajien liikuntamahdollisuuksien erityinen tukeminen.
 • Vammaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua tavalliseen arkeen, esteettömyys!
 • Maahanmuuttajat koulutuksen ja työllistämisen kautta osaksi yhteiskuntaa.
 • Asukastoiminnan tukeminen, yksinäisille mahdollisuuksia muiden tapaamiseen.
 • Työllistämisratkaisuja pitkäaikaistyöttömille yhdessä kolmannen sektorin kanssa.
 • Lähidemokratian tukeminen: asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien varmistaminen ja heidän kuuntelemisensa uusien ratkaisujen suunnittelun alkumetreiltä asti. Kunta on asukkaitaan varten.

Nykyaikainen kaavoitus ja rakentaminen

 • Täydennysrakentamista uusien alueiden kaavoituksen sijaan. Täydennysrakentaminen on suunniteltava yhdessä asukkaiden kanssa eikä asukkaille tärkeimpiä viher- ja ulkoilualueita tai merkittäviä luontoyhteyksiä saa uhrata (esim. Tyysterniemen kärki), kaupungista löytyy kyllä vähemmänkin merkityksellisiä paikkoja täydennysrakentamiseen.
 • Ei rantarakentamiselle kaupunkialueella, rannat säästettävä yleiseen virkistyskäyttöön!
 • Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kaavoituksessa ja julkisten tilojen rakennushankkeissa lisättävä jo suunnitelmien ensi metreiltä.

Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräliikenteen edistäminen

 • Toimiva joukkoliikenne sekä hyvät kävely- ja pyöräliikenneväylät helpottavat liikkumista ja ruuhkia sekä toimivat ihmisten kunnon parantajina.
 • On myös terveyden edistämistä panostaa hyviin kevyen liikenteen väyliin, ulkoilureitteihin ja virkistysalueisiin.

Luonnon arvostaminen

 • Varsinkin kaupunkilaisille lähimetsillä ja niiden laadulla on suuri merkitys – niitä kun ei ole paljon! Puistoalueiden ja puistomaisten metsien lisäksi myös autottomien kaupunkilaisten ulottuvilla on säilytettävä aitoa metsää. Lähimetsien täytyy olla monimuotoisia ja luonnontilaisia, parhaimmillaan metsät tarjoavat suurta virkistystä ja löytöretkiä. Lisäksi monimuotoisilla metsillä on merkitystä esimerkiksi allergioiden vähentämisessä.
 • Saimaan ja muiden kaupungin alueen järvien vedenlaatu on saatava kuntoon. Päästölähteet on tukittava ja kunnostustoimia jatkettava. On kuitenkin muistettava, että järvien kuntoon saaminen on pitkä ja hidas prosessi, hokkuspokkustemppuja ei ole.

Vastuullista hankintaa kunnissa

 • Kaupunkien suurilla ostoksilla myös tuotteiden kehitystä ohjaava suunta. Kestävä ja ympäristöystävällinen hankintapolitiikka on useimmiten myös taloudellisesti järkevää. Esimerkiksi erilaisilla tietotekniikka-ratkaisuilla (tietokoneet ja käyttöjärjestelmät) voidaan säästää rahaa ja energiaa ja ilmastoystävällistä ja kasvispainotteista lähiruokaa ostamalla voidaan tukea paikallista maaseutua ja sen elinvoimaisuutta.
 • Lentoliikennettä ei voi tukea hinnalla millä hyvänsä. Jos sille ei ole riittävästi kysyntää tai lentoreittejä ei tarjota ilman suuria tukia, on se turhaa.

Työpaikkojen ja niiden monimuotoisuuden lisääminen

 • Pienyrityksille tiloja ja kannustusta lisää. Kaupungissa olevan yliopiston opiskelijat pitäisi saada jäämään kaupunkiin. Paikalliset yritykset luovat työpaikkoja, joita ei viedä Kiinaan.
 • Yliopiston energia-osaamista hyödynnettävä, kaupungista on mahdollista tehdä ympäristö&energiateknologian keskittymä! Nämä ovat tulevaisuuden aloja.
 • Myös kulttuuria on tuettava – nimenomaan paikallisia tekijöitä, joita on opastettava yritys- tai osuuskuntamuotoiseen toimintaan, sekä löydettävä heidän toiminnalleen tiloja. Kaupunki jossa on paljon paikallista, itse tehtyä kulttuuritoimintaa, on elävä, mukava ja mielenkiintoinen, se parantaa asukkaiden hyvinvointia. Kaupungin pitää omissa strategioissaan nähdä kulttuuri- ja tapahtumatoiminta myös työllistävänä elinkeinona, jota pitää aktiivisesti edistää.
 • Asukkaiden ehdoilla kehittyvä kaupunki on aito ja mukava, mielenkiintoinen myös turistien näkökulmasta. Suurten hotelli- ja kylpylähankkeiden lisäksi on tuettava ja neuvottava uusien, pienempimuotoisten matkailupalveluyrittäjien toimintaa. Omaleimaisuus on valttia matkailubisneksessä, ja sitä syntyy vain ihmisistä itsestään.

Terveydenhuolto kuntoon!

 • Eksote vastaa käytännössä terveydenhuollostamme tällä hetkellä, valtuusto ei siihen sektoriin suoraan pysty juurikaan vaikuttamaan. Sote-uudistuksen myötä terveydenhuoltomme eriytyy entisestään kunnallisesta päätöksenteosta.
 • Kunnan pitää terveydenhuollossa kuitenkin jatkossakin vaikuttaa ennaltaehkäisevään toimintaan: kaikille taattava hyvät ja turvalliset liikkumismahdollisuudet, monimuotoinen luonto, puhdas vesi ja raikas ilma!