Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava on vireillä. Kaavalla on tarkoitus ohjata mm. tuulivoiman sijoittumista maakunnassamme. Helmikuussa 2024 kaavasta järjestetyssä viranomaiskuulemisessa, mm. kunnat lausuivat näkemyksensä kaavaehdotuksesta. Oulun kaupungin lausunnossa esitetään mm., että maakuntakaavan ohjausvaikutusta pitäisi vähentää ehdotuksessa esitetystä, jotta kunnilla olisi enemmän vapauksia tuulivoimaloiden sijoittelussa alueellaan. Tästä asiasta olen hyvin vahvasti eri mieltä. Tuulivoimala-alueet ovat niin suuria ja vaikuttavat ympäristöön niin laajasti, että ne tarvitsevat nimenomaan vahvaa maakunnallista ohjausta. Siksi tein yhdyskuntalautakunnassa oman esitykseni Oulun kaupungin lausunnoksi, ja äänin 8-5 hävityn äänestyksen jälkeen jätin eriävän mielipiteen. Esitystäni lyhennetyksi lausunnoksi kannatti Aino-Kaisa Manninen (vihr), Ville Luotola ja Suvi Röntynen (vas) ja Eeva-Maria Parkkinen (kesk).

Oulun kapungin lausunto

Eriävä mielipide:

Lausunnossa on esitetty, että maakuntakaava olisi liian tarkka tuulivoiman ohjauksen suhteen. Maakuntakaavan pitää kuitenkin olla niin tarkka kuin tausta-aineistojen perusteella voidaan laatia. Tarkka maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta tarkoituksenmukaisesti ja helpottaa hankkeiden sujuvaa etenemistä.

Lausunnossa on esitetty kritiikkiä maakuntakaavaehdotuksen muutoksista suhteessa kaavaluonnokseen. Kaavaluonnosta kiirehdittiin julkaistavaksi, jotta kaavoitus saatiin etenemään mm. kuntien toivomassa aikataulussa. Mikäli tarkkoja selvityksiä olisi odotettu luonnosvaiheeseen, julkaistaisiin maakuntakaavan luonnosvaihe vasta kesällä 2024, mikä olisi viivästyttänyt merkittävästi maakuntakaavakaavan valmistumista. Siten myös osayleiskaavojen hyväksyminen ja hankkeiden toteutuminen olisi viivästynyt merkittävästi nykyisestä aikataulusta. Selvitysten kiirehtiminen jo luonnosvaiheeseen ei puolestaan ole ollut mahdollista selvitysten vaatiman ajan ja taloudellisen panostuksen vuoksi. Mm. Oulu ei ole ollut halukas rahoittamaan maakuntaliiton toimintaa nykyistä enempää. Selvitysten huomiotta jättäminen maakuntakaavan ehdotukseen olisi puolestaan jopa maankäyttö- ja rakennuslain vastaista ja voisi johtaa koko kaavan kumoutumiseen. Lausunnossa ei esitetä kritiikin lisäksi vaihtoehtoa, miten olisi ollut parempi toimia.

Lausunnossa kritisoidaan maakotkan elinpiirien mallinnuksen perusteella tehtyjä supistuksia. Maakotka on kuitenkin suojeltava laji, jonka elinympäristöä ei saa kaavoituksella heikentää. Maakotkan huomioiminen maakuntakaavassa on perusteltua, ja se helpottaa osayleiskaavojen suunnittelua kunnissa. Tämä päinvastoin pienentää valitusriskiä osayleiskaavoista. Maakuntakaavan pitää ohjata kuntakaavoitusta pitkälle tulevaisuuteen. Juuri tämän takia esimerkiksi maakotkien reviirit tulee huomioida riittävän tarkasti. Maakotkan elinpiiri on vahvasti maisemaan sidonnainen, minkä vuoksi niiden huomioiminen nimenomaan maakuntakaavassa on perusteltua. Pelkkä mahdollisesti tulkinnanvarainen yleinen kaavamääräys ei ole riittävä ohjaamaan tuulivoimarakentamista maakotkareviirien ulkopuolelle. Tällainen määräys voisi johtaa kasvaneeseen valitusriskiin. Tannilan tuulivoima-alueen palauttamista uudella rajauksella voidaan kuitenkin selvittää tarkempiin selvityksiin perustuen.

Kunnan mahdollisuus poiketa maakuntakaavasta osayleiskaavoja laadittaessa säilyy vallitsevan oikeuskäytännön mukaisena. Vallitsevan oikeuskäytännön kommentoiminen ei ole tarpeellista maakuntakaavan ehdotuksesta lausuttaessa. Valitusriski nimenomaan kasvaisi, jos maakuntakaava sallisi tuulivoima-alueiden rakentamisen tunnetuista rajoitteista huolimatta.

Seudullisesti merkittävän tuulivoima-alueen rajaksi on määritelty 7 voimalaa. Tämä on perusteltua, koska nykyiset voimalat ovat selvästi suurempia ja niiden vaikutukset ulottuvat laajemmalle kuin edellisen vaihemaakuntakaavan laadinnan aikaan saatavilla olleet voimalat. Sen vuoksi aiempi 10 voimalan seudullisesti merkittävän hankkeen raja on perusteltua päivittää uudessa maakuntakaavassa seitsemään.

Pudasjärven puolelta Ouluun ulottuvaa tuulivoima-aluetta ei ole perusteltua rajata kuntarajaa pitkin. Maakuntakaava on yleispiirteinen ja Oulu voi kaavoittaa tai jättää kaavoittamatta oman alueensa maakuntakaavasta riippumatta. Maakuntakaavan laajempi rajaus ainoastaan mahdollistaa tuulivoimahankkeelle väljemmän suunnittelun.

Lausunnossa esitetään hyvin aurinkovoimaloiden sijoittamista ihmisen muokkaamille alueille. Aurinkovoimaloita ei pidä osoittaa luonnontilaisille alueille eikä myöskään metsäisille alueille, koska metsät ovat tärkeitä hiilinieluina ja raaka-aineena.

Muilta osin yhdyn lausunnossa esitettyyn.

Oma esitykseni: Oulun kaupungin lausunnoksi (lyhennetty ja hieman muokattu pohjaesityksestä)

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ehdotusaineisto pohjautuu laajoihin selvityksiin ja on laadittu osin riittävän yleispiirteiseksi. Kuitenkin kaasuputken osalta kaupunki näkee merkinnät tarpeettoman yksityiskohtaisina. Kaavaan valitut pääteemat vastaavat maakuntatasolla tämän hetken yhteiskunnallisesti suurimpiin muutostarpeisiin muun muassa energiamurroksesta seuranneen merkittävästi lisääntyneen tuulivoimarakentamisen osalta. Kaupungin luonnosvaiheessa antama lausunto on huomioitu pääosin ansioituneesti.

Valmisteluaineistoon verrattuna kaavan sisältöön on tullut uusien taustaselvitysten myötä merkittäviä täydennyksiä varsin myöhäisessä vaiheessa kaavoitusprosessia, ja täydennykset ovat olleet vaiheeseen nähden varsin suuria. Kaava-aineistoon on yhä odotettavissa lisäselvityksiä, kuten Natura-alueisiin liittyvä selvitys, jotka tulevat muuttamaan kaavan sisältöä julkiseen kuulemisvaiheeseen. Maakuntakaavaprosessin vaiheittainen eteneminen on toisaalta haastavaa kuntakaavoituksen kannalta, mutta kaikkien selvitysten odottaminen ennen luonnosvaihetta taas olisi viivästyttänyt kohtuuttomasti sekä maakuntakaavan että osayleiskaavojen valmistumista. Oulun kaupunki näkee maakuntakaavoituksen ja kuntien laatimien osayleiskaavojen rinnakkaisen etenemisen tässä tilanteessa parhaana mahdollisena ratkaisuna.

Kaavakartan tausta-aineiston osalta Oulun kaupunki pyytää tarkistamaan kuntarajauksen nykyiseen muotoonsa Oulun ja Iin väliltä.

Energiantuotanto, varastointi ja siirto

Tuulivoimaloiden alueiden osalta kaupunki pitää hyvänä potentiaalisten tuulivoima-alueiden tv-3-merkinnästä luopumista, mikä yhdenmukaistaa ja selkeyttää sisällön esittämistä. Luonnosvaiheen tv-3-alueiden osalta lisääntynyt selvitystieto on odotetusti tuonut tarkennuksia alueiden rajauksiin, jotka on nyt osoitettu tv-1-merkinnällä. Oulun kaupunki katsoo, että muutokset alueiden rajauksiin ovat tarkoituksenmukaisia silloin, kun niille on löydettävissä vahvat perustelut päivittyneestä selvitystiedosta. Oulun kaupunki pitää kuitenkin tärkeänä maakuntakaavan tv-alueiden pitämistä yleispiirteisinä, mikä jättää liikkumavaraa kuntakaavoituksessa tehtävälle tarkemmalle tarkastelulle. Yleiskaavatasolla määritellään tuulivoimatuotannon edellytykset sekä alueiden lopulliset reunaehdot muun muassa voimalasijoittelulle.

Maakuntakaavan ehdotusaineiston tv-alueiden merkintöjä on merkittävästi supistettu ja alueita myös poistettu perustuen taustaselvityksiin aiheista (kuten maakotkien reviirit ja maisemamallinnukset), joita tyypillisesti tarkastellaan tarkemmin yleiskaavaa laadittaessa. Oulun kaupungin osalta erityisesti Tannilan (kohdekortti 71) poistamista kokonaan maakuntakaavaehdotuksesta nähdään liiallisena, sillä maakuntakaavamerkinnän puuttuessa alueen edellytysten tarkentaminen kuntakaavoituksen keinoin ei ole enää mahdollista. Tannilan tv-aluetta on hankkeessa tehtyjen tarkempien selvitysten mukaan mahdollista laajentaa itään päin, jolloin alueella säilyisi mahdollisuus seudullisen tason tuulivoima-alueelle. Yhtenä mahdollisuutena olisi myös Tannilan alueen yhdistäminen Kynkäänsuon tv-alueeseen sitä laajentaen. Oulun kaupunki esittää selvitettäväksi, voitaisiinko Tannilan alue palauttaa päivitettynä rajauksena maakuntakaavaan.

Oulun kaupunki pitää ehdotusvaiheeseen tehtyjä taustaselvityksiä tarpeellisina ja kuntakaavoitusta tukevina. Kaupunki pitää edelleen tärkeänä, että maakuntakaavan tv-alueisiin on mahdollista tehdä perustellusti ylityksiä tarkempiin selvityksiin pohjautuen.

Kaupunki pitää hyvänä tv-1 415 alueen nostamista kaavaehdotuskartalle. Alueen tv-1 515 osalta kaupungilla on tiedossa Puolustusvoimien kielteinen lausunto, minkä vuoksi alueen pitämistä kaavassa ei nähdä tarkoituksenmukaisena.

Merituulivoiman osalta Pitkänmatalan-Suurhiekan alueelle sijoittuva Pooki-hanke on virinnyt uudelleen käyntiin viimeisen vuoden aikana. Hanketoimija on käynyt keskusteluja Oulun kaupungin kanssa, ja heidän suunnitelmiensa mukaan alue ulottuisi myös Oulun kaupungin puolelle. Hankkeen muuttunut laajuus olisi syytä huomioida myös maakuntakaavan jatkosuunnittelussa.

Teollisen mittakaavan aurinkovoima on yleistymässä merkittävästi ja vaatii myös maakunnallisia reunaehtoja. Tarkemmat määritykset ja sijaintialueet määritetään kuntien strategisessa sekä tarkemmassa suunnittelussa. Esimerkiksi Oulun kaupunki on laatinut energiaselvitystä, jolla tullaan ohjaamaan mm. teollisen mittakaavan aurinkovoimatuotantoa. Aurinkovoimaloiden rakentamista koskevassa kaavamerkinnässä kaupunki huomauttaa ristiriidasta aurinkovoiman sijoittamiseen liittyen. Kaavamerkinnän mukaan alueet tulee ”ensisijaisesti sijoittaa olemassa olevan yhdyskuntarakenteen läheisyyteen”, kun niitä tulisi kaupungin näkemyksen mukaan suunnitella ensisijaisesti esimerkiksi käytöstä poistetuille turvetuotantoalueille tai muille ei luonnontilaisille eikä metsäisille alueille. Edellytys sijoittamisesta yhdyskuntarakenteen läheisyyteen ei tue tällaisten alueiden täysimittaista hyödyntämistä aurinkovoiman sijoittamisessa. EMMI-hankkeen työpaketti 1:n suosituksissa ”teollisen mittakaavan aurinkoenergian tuotantoalueen sijoittamista suositellaan erityisesti jo käytetyille, ei luonnontilaisille alueille. Nämä käytetyt, ns. brown field -alueet voivat olla esim. pilaantuneiden maiden alueita tai esim. käytöstä poistettuja kaatopaikkoja, läjitys- ja täyttöalueita, meluvalleja, entisiä turvetuotantoalueita, entisiä teollisuusalueita ja kaivosalueita tai huonosti tuottavia viljelysalueita”. Maakuntakaavan merkintä ei näiltä osin ole linjassa EMMI-hankkeen tulosten kanssa. Oulun kaupunki ehdottaa EMMI-hankkeen suosituksen huomioimista kaavamääräyksessä. Aurinkovoiman kaavamääräykseen tehtyjä muita lisäyksiä kaupunki pitää perusteltuina.

Yksittäisten tuulivoimahankkeiden sähköyhteystarpeet on osoitettu kaavakartalle. Sähkölinjat ja sähkönsiirto ovat todella tärkeä tekijä osana maakuntakaavan kokonaisuutta ottaen huomioon maakunnan tuulivoimaintensiivisyyden ja nopeasti yleistyvät muut uusiutuvat energiamuodot kuten aurinkovoima ja vetytalous. Sähkönsiirron teema on kokonaisuudessaan huomioitu hyvin maakuntakaavan valmisteluaineistossa mahdollistaen tulevaisuuden kapasiteettia. Oulun kaupunki pitää ehdotusvaiheessa uutena osoitettua Vuoton sähköasemaa ja siihen liittyviä sähkönsiirtoyhteyksiä tarpeellisena huomioiden lähiympäristön vireillä olevat hankkeet ja mahdolliset tulevaisuuden liityntätarpeet.

Oulun kaupunki laatii parhaillaan maaliskuun loppuun mennessä valmistuvaa esiselvitystä 400 kV:n voimajohtojen linjausvaihtoehdoista vihreän siirtymän suurteollisuusalueille ja vetyputkiston linjausvaihtoehdosta Oulussa. Selvityksessä on saatu tuotettua jo alustavia linjausvaihtoehtoja. Oritkarin aluetta pidetään tällä hetkellä potentiaalisimpana vedyntuotannon ja/tai -jalostuksen kannalta. Kaupungin tavoitteena on mahdollistaa Oritkariin, Pyyryväiseen sekä Takalaanilan alueelle 400 kV:n voimajohto, joka on edellytys alueiden vihreän siirtymän tavoitteille. Voimajohdoilla on merkittäviä positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia sekä liittymäpinta kantaverkkoon. Oulun kaupunki näkee, että niiden osoittaminen yhteystarpeena maakuntakaavassa olisi perusteltua.

Oulun kaupungin alueelle osoitetut t-2-kaavamerkinnät ovat perusteltuja mahdollistamassa kaupungin vihreän siirtymän tavoitteita. Pyyryväisen ja Ruskonselkä–Välikylän alueen kaavoittaminen edistää samalla maakuntakaavan kehätien toteutumista.

Maakuntakaavakartalla osoitettu kaasuputken yhteystarve on kaupungin näkemyksen mukaan tarpeellinen lisäys, jolla varaudutaan Perämerenkaarelle muodostuvaan kansainväliseen vetyverkostoon. Kaasuputken linjaus on kuitenkin osoitettu tarpeettoman yksityiskohtaisena. Oulun kaupungin näkemyksen mukaan yhteystarpeen merkinnän tulisi vastata kehittämisperiaatteellisen merkinnän yleispiirteistä luonnetta. Oulun kaupunki selvittää parhaillaan linjausvaihtoehtoja t-2-alueiden kaasuputkien yhteystarpeille, jotka olisi syytä huomioida maakuntakaavan jatkosuunnittelussa. Selvitys valmistuu maaliskuussa 2024.

Oulun kaupunki huomauttaa, että maakuntakaavaprosessissa olisi ollut syytä ottaa varhaisemmassa vaiheessa huomioon vihreän siirtymän asettamat vaatimukset laajemmin kuin vain tuulivoimaa koskien. Kaupunki pitää ehdotusvaiheeseen tehtyjä avauksia erittäin tarpeellisina ja EMMI-hankkeen osana tehtiin sinänsä ansiokasta selvitystyötä vetytalouden mahdollisuuksista PohjoisPohjanmaalla. Kuitenkin monilta osin maakunnallinen ohjausvaikutus jää kapeaksi, esimerkiksi kaasuyhteyden liityntäpintojen osalta maakuntatasolla. Tämä asettaa kaupungille tarpeen laatia tarkempia selvityksiä aiheesta, joka edellyttäisi maakuntatason tarkastelua. Vihreän siirtymän teemat ovat maakunnan elinvoiman kannalta todella oleellisia ja kytkeytyvät laajemmin kansainvälisesti tunnistettuun pohjoisten alueiden valtavaan investointipotentiaaliin sekä myös kansalliseen huoltovarmuuteen.

Ehdotusvaiheen selostuksen osalta kohtaan 3.3.12 muita vihreää siirtymää koskevia selvityksiä tulisi lisätä tammikuussa 2024 valmistunut Selvitys uusiutuvista energiamuodoista Oulussa.

Liikennejärjestelmä

Liikennejärjestelmän osalta Oulun kaupunki pitää tehtyjä suunnitteluratkaisuja hyvin perusteltuina ja kattaviin selvityksiin pohjautuvina. Oulun kaupunki laatii yhteistyössä PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen kanssa Vt20 yleissuunnitelmaa välille Korvenkylä–Kiiminki. Kaupunki pitää ensisijaisena vaihtoehtona Jäälin ohikulkutievarauksen poistamista ja Kuusamontien parantamista nykyisellä paikallaan. Tiealueen kaavamerkinnät on tavoitteena päivittää yleissuunnitelman mukaisesti osana vireillä olevaa Pyyryväisen osayleiskaavaa.