Yhdyskuntalautakunnassa 25.4.2023 äänestettiin Oulun, Iin ja Muhoksen joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelmasta. Vihreät, Vasemmistoliitto ja SDP olisivat halunneet selkeää parannusta joukkoliikenteen palvelutasoon, mikä oli myös joukkoliikennepäällikön esitys. Yhdyskuntajohtajan ja kaupungininsinöörin esitys oli, että palvelutasoa ei paranneta. Äänestyksessä päädyttiin äänin 8-5 vähäiseen palvelutason nostoon kaupunkialueella. Asia etenee vielä lopulliseen päätöksentekoon kaupunginhallitukseen. Aino-Kaisa Mannisen johdolla kirjoitimme alla olevan mielipiteen Forum-lehteen ja jätimme valmistelemani eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.

Toimiva joukkoliikenne on arvovalinta

Joukkoliikenteen palvelutasopäätös vuoteen 2028 asti lyödään lukkoon toukokuun alussa kaupunginhallituksessa.

Äänestimme yhdyskuntalautakunnassa joukkoliikennettä kehittävän vaihtoehdon 1 puolesta, mutta harmiksemme se ei saanut lautakunnan enemmistöä taakseen.

Mikään palvelutasosuunnitelmista ei ole täydellinen ja ratko kaikkia joukkoliikenteeseen liittyviä ongelmia. Vaihtoehto 1 olisi kuitenkin reipas askel oikeaan suuntaan. Siinä joukkoliikennettä kehitettäisiin tasapuolisesti kaupunkialueella ja kaupunkialueen ulkopuolella Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulunsalossa, Iissä ja Muhoksella.

Oulun joukkoliikenteessä on meneillään positiivinen kierre. Koronapandemiaa edeltävät joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat palanneet lähes ennalleen, ja useat bussivuorot ovat jo nyt täynnä. On arvovalinta, annammeko positiivisen kierteen jatkua vai haluammeko tarkoituksella ylläpitää mainettamme huonosti toimivan joukkoliikenteen kaupunkina.

Vaihtoehdon 2 myötä voi olla, että putoamme pois suurten kaupunkien joukosta joukkoliikenteen valtionosuuksista ja kehittämishankkeista.

Kokoomuksella, keskustalla ja perussuomalaisilla on vielä mahdollisuus muuttaa kantaansa kaupunginhallituksessa ja asettua vaihtoehdon 1 puolelle.

yhdyskuntalautakunnan jäsenet

Aino-Kaisa Manninen (vihr.)
Esa Aalto (vihr.)
Suvi Röntynen (vas.)
Ville Luotola (vas.)
Joni Meriläinen (sd.)

Yhdyskuntalautakunta 25.3.2023

Asiakohta 8. Esitys joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta Oulun kaupungin sekä Iin ja Muhoksen kuntien alueella 2024-2028

Päätösesitys:
Yhdyskuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Oulunseudun joukkoliikenne järjestetään vuosina 2024–2028 Oulun kaupunkistrategian toteutumista tukevan palvelutasovaihtoehdon VE1 mukaisesti.

Eriävä mielipide:
Joukkoliikenteen palvelutasoksi tulee valita vaihtoehdon VE1 mukainen palvelutaso. Vain siten pystytään vastaamaan kasvaneeseen palvelutarpeeseen. Verrattuna nykytilan ylläpitävään vaihtoehtoon VE3 vaihtoehdon VE2 nettokustannusvaikutus on noin 1,5 milj. € ja vaihtoedon VE1 kustannusvaikutus on noin 3 milj. €. Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 välinen ero on siis vain 1,5 milj. € vuodessa. Vaihtoehdossa VE2 joukkoliikenteen kehittäminen on vähäistä ja keskittyy pelkästään Oulun kaupunkialueelle. Vain vaihtoehto VE1 kehittää joukkoliikennettä myös aluekeskuksissa Haukiputaalla, Kiimingissä ja Oulunsalossa, joissa tarve palvelutason parantamiselle on suurin.
Aluekeskusten veto- ja pitovoiman ylläpitäminen on haasteellista. Tonttikysyntä on monin paikoin tarjontaa vähäisempää ja asukasmäärät laskevia. Myös palvelutarjonta on heikkenevä. Etenkin Oulunsalossa myös sote-palveluiden tarjonta saattaa supistua Pohteen palveluverkon muutosten myötä.
Joukkoliikenteen kehittäminen on aivan välttämätöntä aluekeskusten elinvoimaisuuden mahdollistamiseksi. Yhä harvemmassa perheessä on mahdollista pitää kahta autoa arjen liikkumistarpeita varten. Nykyinen joukkoliikennetarjonta on monin paikoin liian vähäistä mm. opiskelu, työ- ja asiointiliikkumisen tarpeisiin. Etäisyydet lähipalveluihin ja Oulun keskustaan ovat aluekeskuksissa pidemmät eikä ykkösluokan pyöräteitä tai baanoja ole mahdollista käyttää samaan tapaan kuin kaupunkialueella, mikä korostaa joukkoliikenteen toimivuuden tärkeyttä. Mikäli joukkoliikennettä ei saada toimimaan, yhä harvempi perhe valitsee asuinpaikkansa hieman etäämmältä Oulun keskustasta ja yhtä harvempi yritys sijoittuu näille alueille. Kehityssuunta johtaa lopulta aluekeskusten hiljenemiseen ja palveluiden kuten lukioiden vetovoiman vähenemiseen ja lopulta niiden tarpeellisuuden tarkasteluun ja lakkautuksiin.
Kaupungin tasapainoiseksi kehittämiseksi olisi erittäin tärkeää, että aluekeskukset pysyisivät vähintään nykyisen kokoisina. Oulun kasvutavoitetta ei voida saavuttaa pelkästään keskeisellä kaupunkialueella, jos ympärysalueet samanaikaisesti taantuvat. Oulun kehittämisen keskittäminen keskeiselle kaupunkialueelle johtaisi palveluverkon ruuhkautumiseen ja lisääntyvään investointitarpeeseen. Samanaikaisesti aluekeskuksissa palveluverkko ja tekninen infrastruktuuri tulisivat olemaan yhä enemmän vajaakäytöllä.
Esimerkiksi Haukiputaan Asemakylällä on valmisteilla uusi laaja asemakaavahanke, jolla alueen tonttitarjontaa lisättäisiin huomattavasti. Aseman koulua peruskorjataan merkittävästi tulevina vuosina. Myös Asemakylän työpaikka-alueelle rakennetaan uusia katuja, jotta tontteja voidaan luovuttaa uusien yritysten tarpeisiin. Alueen joukkoliikenne toimii kuitenkin ainoastaan tunnin vuorovälein arjen aamu- ja iltapäivinä. Vaihtoehdossa VE1 joukkoliikenne nostettaisiin tarpeen mukaiselle tasolle, jolloin linja 22 kulkisi päivisin puolen tunnin vuorovälillä. Kyseinen linja kulkee Haukiputaan ammattikoululta Linnanmaan kautta OSAO:lle, jolloin se palvelisi erinomaisesti haukiputaalaisia myös Linnanmaan opiskelu- ja työpaikkakeskittymän suuntaan. Nykyisin Haukiputaalta kuljetaan Linnanmaalle pääasiassa käyttäen Iistä Ouluun liikennöivää linjaa 23, joka siirtyisi vaihtoehdossa VE1 moottoritielle mahdollistaen Iistä lyhyemmän matka-ajan kaupunkiin. Jotta Asemakylälle tehtävistä investoinneista saataisiin niitä vastaava hyöty, pitää myös joukkoliikenteen olla toimiva. Ihmisten täytyy päästä kulkemaan koteihinsa, töihin ja harrastuksiin ja muille asioille. Sama koskee myös muita alueita Haukiputaalla, Kiimingissä ja Oulunsalossa.
Vaihtoehdossa VE1 joukkoliikenteen kehittäminen on tarpeen mukaista myös kaupunkialueella. Erityisen huomionarvoista on aikatauluvapaa liikkuminen mm. Linnanmaalta keskustaan. Yliopistolla johto ja opiskelijat kokevat tarpeelliseksi yliopiston vahvemman kytkemisen kaupungin keskustaan ja kampusten välisen etäisyyden vähentämisen, mihin joukkoliikenteen kehittäminen osaltaan vastaisi.
Kaupunkistrategian mukainen kaupungin asukasluvun kasvu johtaa väistämättä liikenteen määrän kasvuun. Liikenteen kasvu ei voi toteutua henkilöautoliikenteen kasvuna ilman merkittäviä investointeja tie- ja katuverkkoon ja pysäköintipaikkoihin viihtyvyyden ja viheralueiden kustannuksella. Elleivät uudet oululaiset pääse kulkemaan joukkoliikenteellä, kun linja-autot ovat täysiä tai vuorotarjontaa ei ole, he hakeutuvat asumaan muihin kaupunkeihin tai päätyvät henkilöautojen käyttöön. Kumpikin näistä vaihtoehdoista on Oulun kannalta epäedullinen. Kaikki oululaisten liikkuminen ei voi perustua joukkoliikenteeseen, mutta mahdollisimman monen siirtyminen joukkoliikenteen käyttäjiksi vapauttaa katuverkolta ja pysäköintipaikoilta tilaa heille, ketkä omaa autoa välttämättä tarvitsevat.
Vaihtoehdon VE1 esitykset palvelutason kehittämiseksi ovat huolellisesti arvioituja ja perustuvat todelliseen palvelutarpeeseen ja kaupunkistrategian toteuttamiseen. Vaihtoehto VE1 on kokonaiskustannuksiltaan selvästi kaupungille edullisin ja ainoa kaupunkistrategian mukainen vaihtoehto.