Minun Vantaani on

Lasten ja perheiden Vantaa

-Panostaa lapsiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin

-Tiedostaa, että lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia

-Säilyttää Vantaa-lisän ja helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista

-Korjaa sisäilmaongelmaiset rakennukset

-Pitää huolta laadukkaasta opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta

-Korjaa kolmiportaisen tuen puutteet kouluissa

-Investoi nuoriin ja nuorten palveluihin ongelmien ennaltaehkäisemiseksi

Vantaa jossa toimivat peruspalvelut ovat parasta ennaltaehkäisyä

-Terveysasemalle on saatava yhteys samana päivänä ja hoitoon päästävä heti

-Mielenterveyspalveluiden kriisi on ratkaistava nyt

-Vanhus- ja vammaispalveluiden nivelvaiheisiin tulee kiinnittää huomiota

-Kotihoidon resursseja pitää lisätä

-Vantaa varautuu ja ennakoi SOTE uudistusta ja pitää kiinni alueellisista palveluista

Vantaa jossa on laadukkaat ja toimivat erityispalvelut

-apua ja tukea tulee saada oikeaan aikaan silloin kun tuen tarve on

-oikea aikaisella avulla vähennetään pitkiä asiakkuuksia ja huono-osaisuutta

-Lastensuojelun resurssit on vihdoin saatava kuntoon ja jatkuva kriisi katkaistua

-Erityislapsille ja heidän perheilleen on tuki saatava helpommin ja oikeaan aikaan

-Päihdepalveluissa ei saa säästää tärkeistä kuntoutuspalveluista tai laitoshoidosta

Vantaa jossa on liikuntamahdollisuuksia ja lähiluontoa jokaiselle

– Elmon urheilupuisto on rakennettava kestävästi ja monipuolisesti eikä sitä saa lykätä

– Lähiliikuntapaikkoja tulee olla jokaisen ulottuvissa ympäri Vantaata

– Hyödynnetään lähiluonnon ulkoilumahdollisuudet monipuolisesti

– Suojellaan arvokkaat luontokohteet ja varjellaan niiden herkkiä kasvustoja ja eläimiä

– Arvostetaan niin lahokaviosalmmalta, halavasepikkää, purojen kaloja kuin liito-oravia

– Kitketään vieraslajeja ja kannustetaan kaikkia kitkentätalkoisiin

Vantaa jossa lähiöt, lähipalvelut ja joukkoliikenne on laitettu kuntoon!

– Kehitetään kaupunginosia tasapuolisesti unohtamatta niiden omaleimaisuutta

– Säilytetään lähipalvelut suuralueilla, ei rakenneta alueita ilman palveluita

– Kehitetään joukkoliikennettä tavoittamaan myös syrjäiset kolkat!

– Ehkäistään segregaatiota kaavoituksella, rakentamisella ja kohdennetuilla hankkeilla

– Lisätään osallistavaa budjetointia

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen

-Vahvistetaan sukupuolivaikutusten arviointia kaikessa julkisessa päätöksenteossa.

-Panostetaan viestinnässä kuntalaisten laajemman monikielisyyden huomioimiseen.

– Kitketään vihapuhetta ja varmistetaan, ettei ketään vaienneta päätöksenteossa häirinnän ja vihapuheen kautta. 

-Perheiden palveluissa huomioidaan vanhemmuuden jakaminen ja etävanhemman oikeudet

-Vantaa tukee turvakotien toimintaa 

-Kiinnittää huomiota työnantajana myös toimialojen väliseen palkka tasa-arvoon

-Rakennetaan esteettömästi ja lisätään jokaisen osallistumista ilman kynnyksiä

-Tuetaan lasten harrastuksia tasapuolisesti

-Vantaa osallistuu jatkossakin Pride viikon tapahtumiin ja edistää toiminnassaan yhdenvertaisuutta

-Vantaa rahoittaa ja tukee vain tapahtumia ja tahoja, jotka ovat sitoutuneet yhdenvertaisuuteen ja kaupungin arvoihin

On työntekijöilleen reilu työnantaja

– Tunnustetaan ongelmat rekrytoinnissa ja työntekijöiden pysyvyydessä

– Kehitetään henkilöstöpolitiikkaa lähestyttävämmäksi, avoimeksi ja reiluksi

– Nostetaan palkkoja aloilla, jotka ovat palkkakuopassa

– Kehitetään henkilökunnan palkitsemisjärjestelmää ja henkilöstöetuja

– Toimivat, ajantasaiset ja ergonomiset  työvälineet ovat työnteon edellytys