Lähiöt

Laadukasta asumista ja hyvät lähipalvelut

Ei ole olemassa yhtä hyvää tapaa asua, mutta on olemassa hyviä ja huonoja tapoja vastata ihmisten asumistarpeisiin. Alueelliseen eriarvoistumiseen on puututtava kaavoituksella: kunnan eri osissa on oltava monipuolisesti erilaisia asumismuotoja, työpaikkoja ja palveluita.

Asuinalueet eivät saa jakautua köyhiin lähiöihin ja varakkaiden asuinalueisiin. Lähiöitä ja niiden ihmisiä täytyy arvostaa ja alueiden politiikassa täytyy toteutua yhdenvertaisuus eri alueilla asuvien välillä. Hyvinvoinnissa on alueellista epätasa-arvoa: pahoinvointi, köyhyys ja syrjäytyminen keskittyvät. Näille alueille on osattava viedä uusia, kokeilevia toiminta- ja työmuotoja. Tarvitaan palveluita, joissa kohtaamisen kynnys on matala ja kaikki palvelut tulee saada samalta luukulta. Samasta palvelupisteestä voisi ilman ajanvarausta saada ohjausta niin sosiaalisiin tarpeisiin, toimeentulotukeen kuin terveyspalveluihinkin. Ihmisten pallottelu luukulta toiselle pitää loppua.

Tasa-arvo

Koska jokainen on arvokas

Suomalainen tasa-arvo ei ole vielä valmis. Askeleita oikeaan suuntaan on otettu. Viimeisimpänä niistä iloitsen tasa-arvoisen avioliittolain etenemisestä. Suomessa on kuitenkin vielä sukupuolittuneita ja epätasa-arvoistavia rakenteita, joita pitää purkaa. Vihreä feminismi on kaikkien sukupuolten tasa-arvon lisäämistä ja sen toteutuminen vaatii järjestelmällistä tasa-arvokasvatusta.

Lainsäädännössä on tunnistettava ja otettava yhdenvertaisesti huomioon eri perhemuodot. Isyyslakia on muutettava niin, että oikeus isyyteen toteutuu. Byrokratian on joustettava todellisen elämän mukaiseksi: esimerkiksi erotilanteissa lapsella on oltava tarvittaessa mahdollisuus kahteen viralliseen osoitteeseen.

Perhevapaisiin liittyviä oikeuksia ei saa sitoa sukupuoleen tai perhemuotoon.

Perustulo

Karsitaan turha byrokratia – toimeentulo jokaiselle

Sosiaaliturvajärjestelmä ja tuloverojärjestelmä tulee uudistaa. Vihreän perustulomallin mukaisilla muutoksilla taataan oikeudenmukaisempi ja selkeämpi verotus. Perustulon kokeilu tulee kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan ja ottaa uusia askeleita kohti perustuloa.

Vähimmäisturvan suuruinen perustulo jokaiselle täysi-ikäiselle suomalaiselle takaa paremman tulevaisuuden, ehkäisee syrjäytymistä ja tukee erilaisia elämäntilanteita joustavasti.

Luonto ja energia

Ehjä ja terve maailma meille kaikille

Luonto ja energia kulkevat käsi kädessä. Energiantuotanto ja -kulutus liittyvät läheisesti ympäristön hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen. Nyt tehtävillä energiapoliittisilla ratkaisuilla on kauaskantoiset seuraukset. Millaisen maailman jätämme tuleville sukupolville?

Luonnonsuojelun ja elinympäristöjen säilyminen tulee olla itseisarvo, eikä luonnonsuojelun tule perustua vapaaehtoisuuteen, vaan sitä kohti tulee pyrkiä määrätietoisesti ja asettaen sellaiset normit, jotka siihen kannustavat. Suomen tulee pyrkiä merkittävästi vähentämään kivihiilen käyttöä ja asettaa tavoitteeksi hiilineutraali tulevaisuus. Luonnon monimuotoisuus on säilytettävä lisäämällä suojelualueita.

Eläinten oikeudet

Koska eläimetkin tuntevat

Eläinten hyväksikäyttöä on vähennettävä ja käyttämiemme eläinten hyvinvointi ja niiden mahdollisuus lajityypilliseen, elämisen arvoiseen elämään on turvattava huomattavasti nykyistä paremmin. Elämäntapamme perustuu tällä hetkellä suurien eläinmäärien hyväksikäyttöön. Määrän pienentämiseksi on otettava poliittisia askeleita.

Kaikessa kunnan järjestämässä ruokailussa (esimerkiksi koulut ja päiväkodit) tulee lisätä kasvisruuan tarjontaa vaihtamalla yhdeksi päiväksi viikossa ruokalista täysin lihattomaksi. Sille, että ruokailijat tutustutetaan ravitseviin kasvisaterioihin, on löydettävissä niin eettisiä, ekologisia, taloudellisia kuin kasvatuksellisia perusteita.

Lastensuojelu

Oikea tuki oikeaan aikaan

Lastensuojelun painopiste tulee olla ennaltaehkäisyssä. Kuntien tulee viipymättä toteuttaa uuden sosiaalihuoltolain vaatimukset ja tarjota kotipalvelua ja perhetyötä peruspalveluina, ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Lastensuojelutyön tulee aina olla asiantuntevaa, yksilöllistä ja arvostavaa. Jokainen perhe ja lapsi tulee kohdata yksilönä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöille tulee määritellä yläraja asiakasmääriin. Nyt sosiaalityöntekijät jäävät usein yksin liian suuren työtaakan alle. Jos asiakkaita on liikaa, ei työaika riitä asiakkaiden laadukkaaseen kohtaamiseen. Asiakkaille tulee aina olla nimettynä omatyöntekijä.