Lapset ensin

Tulevaisuuteen kannattaa panostaa!

Haluamme Vantaalla turvata lapsille tasa-arvoisen lapsuuden ja yhdenvertaisen lähtökohdan elämään. Haluamme lastemme kasvavan hyvinvoivien vanhempien perheissä, terveissä kouluissa ja osaavan henkilöstön parissa. Haluamme, että aikuisilla on lapsille aikaa. Haluamme, että lapsemme saavat laadukasta opetusta ja varhaiskasvatusta terveissä rakennuksissa. Tukea erilaisille oppilaille on tarjottava matalalla kynnyksellä ja tukea on oltava helposti ja monipuolisesti saatavilla. Monet päätökset ja muutokset palveluihin vaikuttavat merkittävästi lasten ja perheiden hyvinvointiin. Päätöksiä tehdessä ja palveluita suunniteltaessa tulee tehdä lapsivaikutusten arviointia. Satsaus lapsiin on satsaus tulevaisuuteen.

Vihreämpi Vantaa

 • Poistaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen
 • Kiinnittää erityistä huomiota koulujen ja päiväkotien kuntoon ja korjaa viipymättä huonokuntoiset rakennukset
 • Lisää resursseja lasten ja perheiden ennalta ehkäiseviin palveluihin
 • Helpottaa hoitoon pääsemistä ja palvelusta toiseen siirtymistä

Lastensuojeluun taattava riittävät resurssit

Riittävä ja oikea-aikainen tuki sitä tarvitseville

Vantaalla pitkään jatkunut hätä lastensuojelussa on vihdoin otettava vakavasti. Alueille on palkattava lisää sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia korjaamaan tilanne. Yksikään lapsi tai perhe ei voi jäädä odottamaan rakenteellisia muutoksia vaan on tehtävä myös pikaisia lyhyemmän aikavälin ratkaisuja. Lastensuojelussa tulee määritellä mitoitus asiakkuuksien määrälle; määrä, jota ei voida ylittää. Lastensuojelu on korjaavaa työtä niille lapsille, joiden lapsuus on särkynyt ja tukea niille perheille, jotka tarvitsevat apua.

Lastensuojelun työntekijöiden pitkään jatkunut kuormitus ei poistu hetkessä – työhön on rakennettava täysin uudet rakenteet niin, että työntekijät kokevat voivansa tehdä työnsä hyvin, eettisesti ja niin, että työ palkitsee. Työn epäkohtia esiin tuovia työntekijöitä ei saa leimata, vaan tulee korjata epäkohdat ja tunnustaa ongelmat. Jokaisen lapsen ja perheen tilannetta tulee seurata paremmin. Liian työkuorman taakka tulee kantaa organisaatiotasolla – ei sälyttää yksittäisille työntekijöille.

Vihreämpi Vantaa

 • Lisää henkilöstöresursseja lastensuojelun suunnitelmalliseen sosiaalityöhön
 • Asettaa sitovan mitoituksen lastensuojelun asiakasmääriin per sosiaalityöntekijä
 • Seuraa kuukausittain sitä, miten lakisääteiset määrät lasten tapaamisissa toteutuvat
 • Hyödyntää uutta tekniikkaa ja älypuhelimia työturvallisuudessa ja työajanseurannassa

Hyvät lähiliikuntapaikat ja edulliset harrastusmahdollisuudet

Liikkumalla terveyttä ja hyvinvointia jokaiselle

Liikunta lisää hyvinvointia ja terveyttä. Jokaisella aikuisella ja lapsella tulee olla mahdollisuus harrastaa liikuntaa. Vantaalle on rakennettava lisää ilmaisia liikuntapaikkoja. Kenttien ja hallien vuokrien tulee olla maltillisia niin, ettei yhdenkään lapsen harrastaminen jää kiinni kalliista maksuista. Uimahallien tulee sijoittua niin, että kaikilla vantaalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet ja matkat halleille.

Vihreämpi Vantaa

 • Rakentaa lisää ilmaisia liikuntapaikkoja, esimerkiksi juoksuportaita ja frisbeegolf-kenttiä.
 • Mahdollistaa riittävän määrän julkisrahoitteisia kenttiä joissa vuokrat ovat kohtuullisia.
 • Rakentaa Korso-Koivukylän asukkaille uuden uimahallin

Hyvinvoivat työntekijät tuottavat laadukkaita palveluita

Vantaan on työnantajana pidettävä parempi huoli henkilökunnastaan. Henkilökunnan hyvinvoinnilla on suora vaikutus tuotettavan palvelun laatuun ja tehokkuuteen. Henkilökunnan viesti työoloista on otettava aina vakavissaan ja rakenteita on oltava valmis tarkastelemaan kriittisesti. Henkilökunnan sairauspoissaoloja tulee pyrkiä vähentämään hyvinvointia lisäämällä. Resurssien on oltava oikein mitoitettuja ja työvälineiden asiamukaisia.

Vihreämpi Vantaa

 • Kehittää Välke seurantajärjestelmää työtä ja jaksamista tukevaan muotoon
 • Kiinnittää entistä suurempaa huomiota työntekijöiden vaihtuvuuteen
 • Lisää esimiesten koulutusta henkilöstöjohtamiseen

Yhdenvertaiset mahdollisuudet ja tuki kotoutumiseen

Vantaa on Suomen monikulttuurisin kaupunki. Monikulttuurinen kaupunki tarjoaa jokaiselle yhdenvertaisen mahdollisuuden hyvään arkeen eikä syrji ketään. Erilaiset kulttuurit ja uskonnot tuovat väriä ja moninaisuutta kaupunkikuvaan. Maahanmuuttajien kotoutumiseen ja kielikoulutukseen on lisättävä resursseja niin, ettei kukaan jää yhteiskunnan ulkopuolelle.

Vantaan on syrjinnästä vapaa kaupunki, joka toimii aktiivisesti suvaitsevaisuuden puolesta. Vantaalaisten tulee olla aidosti yhdenvertaisia eikä ketään saa syrjiä sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Vihapuheeseen tulee puuttua aktiivisesti.

Vihreämpi Vantaa

 • Lisää rahaa maahanmuuttajien kotoutumiseen ja kielikoulutukseen
 • Tekee enemmän yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa monikulttuurisen toiminnan edistämiseksi

Vantaan hyvät innovaatiot säilytettävä myös sotessa

Vantaa on pitkään jatkuneen heikon taloustilanteen myötä kehittänyt lukuisia hyviä ja luovia ratkaisuja tehdä asiat paremmin, luovemmin ja halvemmin. Usein innovaatiot ovat syntyneet henkilökunnan parannusehdotuksista. Näistä innovaatiosta tulee pitää kiinni myös Soten myötä. Hyvät käytänteet tulee kirjata ja dokumentoida. Vantaan omien palveluiden tulee olla kilpailukykyisiä ja laadukkaita.