Lappeenranta on siirtämässä metsien hakkuisiin liittyvien maisematyölupahakemusten käsittelyn kaupunkikehityslautakunnalta lupalautakunnalle perusteenaan parantaa prosessin toimivuutta.

Kaupungin omistamien taajamametsien hakkuusuunnitelmat hyväksyy kaupunkikehityslautakunta. Hakkuiden toteuttamista varten tarvitaan maisematyölupa. Sen ideana on muun muassa ympäristön ja virkistyksen turvaaminen, joten sen olettaisi olevan kaupunkikehityksen ytimessä.

Kaupungin hakkuusuunnitelmat valmistetaan viranhaltijoiden asettamien tavoitteiden pohjalta suurina kokonaisuuksina useiden vuosien aikajaksoille. Vasta valmiit suunnitelmat tuodaan asukkaiden kommentoitavaksi ja asiasta päättävälle lautakunnalle hyväksyttäväksi, sisältäen metsätaloustermein tehdyt hakkuusuunnitelmat sadoille yksittäisille metsäkuvioille. Tällaisiin suunnitelmajärkäleisiin on kenenkään mahdotonta vaikuttaa muuta kuin marginaalisesti.

Pitkistä suunnitteluaikajaksoista johtuen nykyisillä päättäjillä ei ole edes tietoa, mitä hakkuita minnekin on suunniteltu. Keväällä kaupunki haki maisematyölupaa omille hakkuilleen Höltänmäkeen, mutta kaupunkikehityslautakunta, myös luvan hakijan roolissa, päätti että hakemus vedetään pois ja alueella selvitetään suunnitellun avohakkuun sijaan mahdollisuudet jatkuvan kasvatuksen periaattein tehtäviin hakkuisiin. Lautakunta siis käytti sitä valtaa mikä sillä vielä on.

Tämän päätöksen jälkeen koko prosessia ollaan kaupungin taholta muuttamassa “toimivammaksi”. Käytännössä hakkuista päättävällä lautakunnalla ei siis pian ole enää mitään todellista mahdollisuutta vaikuttaa asukkaiden lähi- ja virkistysmetsien hakkuisiin. Silti, kriittistä palautetta saadessaan, viranhaltijat vetoavat vain toteuttavansa lautakunnan hyväksymiä suunnitelmia.

Lupaprosessia voidaan toki linjata toisin, mutta koko suunnitelmaprosessi on samalla muutettava niin että asukkaille ja päättäjille tulee aito, todellinen mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöönsä ja demokratia toimii. Kaupungin metsät kuuluvat meille kaikille!