Yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 15.3.2022 käsiteltiin Hallituskadun katusuunnitelman nähville asettamista. Esitetty suunnitelma heikentää siinä määrin pyöräilyn olosuhteita jopa nykytilanteeseen verrattuna, etten voinut hyväksyä sitä edes nähtäville lähetettäväksi.

Suunnitelmaan voit tutustua täällä ja siitä voi antaa palautetta 8.4.2022 asti.

Vasemmistoliiton edustajat kuten myös toinen Vihreä lautakunnassa olivat samaa mieltä. Hävisimme äänestyksen äänin 9-4. Siksi jätimme päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen.

 

Eriävä mielipide 55 § Hallituskatu ja Rautatienkatu katusuunnitelma nähtäville asettaminen

Suunnitelma on valmisteltava uudelleen. Esitetty katusuunnitelma ei vastaa Oulun kaupunkistrategian, kestävän liikkumisen ohjelman, baanaverkkosuunnitelman eikä keskustavision tavoitteita.

Aiemmin nähtävillä olleesta katusuunnitelmista saatiin neljä muistutusta. Näistä kahdessa esitettiin parannuksia pyöräilyn olosuhteisiin, yhdessä huomautettiin yhden tonttiliittymän sijainnista ja yhdessä esitettiin pysäköintipaikkojen lukumäärän pitämistä nykyisellään. Lisäksi katusuunnitelmasta laadittiin yritysvaikutusten arviointi. Nyt esitettävässä uudessa suunnitelmassa on nykytilaan verrattuna 11 uutta kadunvarsipysäköintipaikkaa henkilöautoille ja vastaavasti pyöräliikenteen kaistat on poistettu. Pyöräily ohjataan ajoradalle. Näin esitetään siitä huolimatta, että pysäköintipaikkojen lisäämistä ei toivota yhdessäkään muistutuksessa eikä sitä todeta yritysvaikutusten arvioinnin johtopäätöksissä.

Oulun Kaupunkistrategia 2030 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 31.1.2022. Strategiassa toimenpiteenä on mainittu:

“Edistämme neljän vuodenajan kestävän liikkumisen kulkutapoja (kävely, pyöräily, joukkoliikenne). Kestävien kulkutapojen osuutta vahvistetaan ja ideoidaan uusin keinoin.”

Vastaavasti mittarina on mainittu:

”Pyöräilyn olosuhteiden parantaminen; baanaverkon valmistuneet kilometrit, superluokassa kunnossapidetyt väylät, pyöräilyn ja jalankulun verkoston kunnon parannukset”

Oulun Kestävän liikkumisen ohjelma SUMP on hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.10.2021. Sen mukaisesti:

“Kestävälle liikkumiselle ja oleskelulle varataan lisää katutilaa. Autojen käyttöön varattua katutilaa rajoitetaan vähentämällä kadunvarsipysäköintiä ja rauhoittamalla hierarkialtaan alempitasoisia katuja. Tila käytetään kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantamiseen.”

“Pyörällä pääsee keskustassa helposti joka paikkaan

  • Pyörällä keskustaan saapuminen ja eri kohteiden saavutettavuus on helppoa.
  • Keskustan läpi ajaminen pyörällä on sujuvaa.
  • Liikennekaduilla on erillinen pyöräliikenneinfra.
  • Hidaskadut ja pyöräkadut täydentävät pyörätieverkkoa”

“Autoliikenteen määrää keskustassa vähennetään

  • Keskustan saavutettavuus autolla varmistetaan: mahdollistetaan sujuva autoliikenne pääväylillä ja riittävät pysäköintimahdollisuudet keskustassa.
  • Autoilun läpiajoliikenne ohjataan keskustan ohi.
  • Pysäköinti ohjataan pääosin keskitettyihin pysäköintilaitoksiin, joihin on helppo ajaa suoraan sisääntuloväyliltä. Hinnoittelulla ohjataan käyttämään keskitettyjä pysäköintilaitoksia.
  • Hierarkialtaan alempitasoisia katuja rakennetaan hidaskaduiksi ja pyöräkaduiksi. Autojen nopeustasoa lasketaan.”

Oulun Baanaverkkosuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa 10.12.2019. Sen mukaisesti Hallituskatu on pyöräilyn pääreitti keskustan läpi.

Oulun Keskustavisio 2040 on hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa 3.4.2017. Visiossa Hallituskatu on määritelty kävelypainotteiseksi kaduksi seuraavasti.  “Kävelypainotteisilla kaduilla (B) alhaisen nopeuden autoliikenne on sallittu, mutta kadut rakennetaan kävelyn ja pyöräilyn asemaa korostaviksi. Kaduilla kävely on erotettu autoliikenteestä ja kaduilla voi olla lyhytaikaisia asiakaspysäköintipaikkoja.”

Yksittäisellä katusuunnitelmalla ei ole syytä poiketa edellä mainituista strategisista suunnitelmista. Kaupunkimme keskustaa tulee kehittää kokonaisuus ja yhdessä sovittu tavoitetila huomioiden.

Hallinnon avoimuuden vuoksi olisi lisäksi tärkeää, että päätöksenteon kannalta oleelliset asiakirjat kuten suunnitelmista esitetyt muistutukset ja tehdyt arviointiraportit olisivat julkisesti nähtävillä esityslistan ja pöytäkirjan liitteinä. Kyseiset asiakirjat ovat julkisuuslain mukaisia viranomaisen hallinnassa olevia asiakirjoja, joiden tulee olla asianosaisten saatavilla. Mahdolliset henkilötiedot voidaan asiakirjoista tarvittaessa poistaa ilman, että asiakirjat salataan kokonaisuudessaan.