8.11.2021

Kaupungin hulevesiohjelma korjataan Vesienhoitolain ja vesienhoitosuunnitelman mukaiseksi.

Selvitetään lakimiehiltä voiko esitetyn lisäyksen tehdä teknisenä korjauksena siten, että ohjelmaa ei tarvitsisi tuoda uudelleen poliittiseen käsittelyyn. Mikäli poliittinen käsittely vaaditaan, edetään sen mukaisesti.

Sekä yhdyskuntalautakunta että kaupunginhallitus äänestivät esityksestä, että

Sivulla 14 viidennen kappaleen 2. virkkeeseen lisätään ”vaikeuta hyvän ekologisen tilan saavuttamista tai”, jolloin virke muuttuu muotoon

Oulussa on tavoitteena, että hulevesiä hallitaan kokonaisuutena siten, että hulevedet eivät heikennä purkuvesistöjen ekologista tilaa eivätkä vaikeuta hyvän ekologisen tilan saavuttamista tai aiheuta haittaa terveydelle, turvallisuudelle, luonnolle, viihtyisyydelle tai kaupungin toimivuudelle.”

Kyseinen virke nykymuodossaan on ristiriidassa aiemmin asiakirjassa (s.10) määritellyn tavoitteen ja samalla sivulla olevan karttakuvan kanssa (ja ristiriidassa myös vesienhoitosuunnitelman, Vesienhoitolain ja EU:n Vesipuitedirektiivin tavoitteiden kanssa). Sivulla 10 on virke: ”Tarvitaan erilaisia toimia niin hulevesien kuin muiden maankäytön toimintojen osalta, jotta Oulun kaupungin alueella olevat pintavedet saadaan hyvään ekologiseen tilaan.” ja saman sivun kartasta näkee, että Kuivasjärvi ja Oulun edustan merialue ovat välttävässä tilassa ja esim. Pyykösjärvi ja Kalimenjoki tyydyttävässä tilassa. Jos siis tavoitteemme olisi, etteivät hulevedet saa heikentää vesistöjen ekologista tilaa, tarkoittaisi se, että hulevedet eivät saisi johtaa tyydyttävässä tai välttävässä tilassa olevien vesistöjen sotkeentumista edelleen niin, että ne joutuisivat vielä huonompaan tilaan. Vesistöt tulisi kuitenkin saada hyvään tilaan, kuten tämänkin asiakirjan tavoitteissa selostetaan. Niinpä hulevedet tulee käsitellä siten, etteivät ne haittaa tuota tavoitetta, siis hyvän ekologisen tilan saavuttamista.

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

21 §

Ympäristötavoitteet vesienhoidon suunnittelussa

Vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman tavoitteena on, että:

1) pinta- ja pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä;”

Tässä on tärkeää tuo tavoite ”tila ei heikkene” ja ”tila on vähintään hyvä”. Meidän omassa hulevesiohjelmassamme sivulla 10 nämä lakisääteiset tavoitteet ovat kunnossa, mutta sivulta 14 tuo hyvän tilan tavoite puuttuu

Hulevesiohjelmaa poliittisesti hyväksyttäessä päättäjillä ei valitettavasti ollut mahdollisuutta keskustella asiantuntevien valmistelijoiden kanssa. Niinpä äänestyspäätökset (7-6 ja 6-6 pj:n äänellä) eivät perustuneet tiedolla päättämiseen. Tämän aloitteen tarkoitus on saattaa asia viranhaltijan pöydälle katsottavaksi, olisiko kyseinen muutaman sanan lisäys tarpeen tehdä.

Ympäristöohjelman mukaisen Hulevesiohjelman tavoitteet eivät pitäisi olla lainsäädännön minimitasoa heikommat. Lainsäädäntö menee kuitenkin edelle, ja tuota vesien hyvää ekologista tilaa on joka tapauksessa tavoiteltava myös hulevesien käsittelyssä. Ihan selkeyden vuoksi tavoitteiden pitäisi silti olla ohjelmassakin kohdallaan. Hulevesiohjelmassa on myös mainittu, että hulevedet eivät saa aiheuttaa haittaa luonnolle, mikä jo edellyttää vesien puhdistamista hyvän ekologisen tilan tasolle. Näin ollen vesistöjen hyvän tilan tavoittelun mainitseminen tässä yhteydessä ei aiheuta lisävelvoitteita eikä lisäkustannuksia kaupungille, vaan se ainoastaan tekee hulevesiohjelmasta yksiselitteisen ja käyttökelpoisen ohjeen hulevesien käsittelyä suunniteltaessa. Nykyisessä kirjauksessa on vaarana, että sitä huolimattomasti luettaessa syntyy vääriä tulkintoja, jotka aiheuttavat kustannuksia suunnittelun viivästymisessä tai pahimmassa tapauksessa vaikeuttavat vesien tavoitetilan saavuttamista ja lisäävät kustannuksia muissa vesienhoitotoimenpiteissä.

Muut allekirjoittajat: Mauno Murtoniemi, Liisa Väisänen, Susa Vikeväkorva, Aino-Kaisa Manninen, Jenni Pitko, Jamal Awad, Heikki Kontturi, Latekoe Lawson Hellu, Henna Määttä