Haukiputaan Virpiniemen asumisasiat ovat olleet viime aikoina kovasti esillä lehdissä ja somen palstoilla. Asioista on ollut siinä määrin liikkeellä virheellistä tietoa, että katsoimme tarpeelliseksi yhdyskuntalautakuntana oikaista vääriä käsityksiä.

Tässä Rantapohjan päätoimittajan kirjoitus:

https://www.rantapohja.fi/toimittajalta/virpiniemen-asiaa-puitu-jo-vuosia/

ja tässä yhdyskuntalautakunnan jäsenten yhdessä asemakaavapäällikkö Kari Nykäsen kanssa laatima kirjoitus:

https://www.rantapohja.fi/tiedotteet/keskustelemme-yhdyskuntalautakunta-etsii-ratkaisua-virpiniemen-asumiseen/

Laitan lautakunnan kirjoituksen myös tekstinä siltä varalta, että linkki lakkaa toimimasta.

Virpiniemen asumiseen liittyvät asiat ovat olleet näkyvästi julkisuudessa esillä viime päivinä. 
Esillä olleissa artikkeleissa on ollut esillä osin virheellistä tietoa. Kaavoituksesta vastaavana lautakuntana haluamme tuoda esille päätöksentekoon liittyviä asioita tosiasioiden pohjalta.

Virpiniemen asumisen tilanne muuttui v. 2014 silloisen Väestörekisterikeskuksen kirjauskäytännön muuttumisen johdosta. Siihen saakka vakituinen asuminen sallittiin myös vapaa- ajan asunnoiksi merkityillä kiinteistöillä, joita Virpiniemen kiinteistöt asemakaavan ja rakennusluvan mukaan ovat.

Osa asukkaista on kokenut kirjauskäytännön muuttumisen ongelmalliseksi. Normaaliin asumiseen ja elämiseen on tullut erilaisia hankaloittavia piirteitä. Sen johdosta Oulun kaupungilta on useissa eri yhteyksissä toivottu kaavamuutosta, joka sallisi vakituisen asumisen ko. kiinteistöillä.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on käsitellyt asiaa ja hakenut ongelmaan kaikkien edun mukaista ratkaisua.
Yksi esillä ollut ratkaisumalli on se, että nykyinen Digi- ja väestötietovirasto, DVV (ent. Väestörekisterikeskus), muuttaisi kirjauskäytäntöään siten, että ainakin joissain tapauksissa vakituinen osoite voitaisiin kirjata myös vapaa- ajan asuntoihin niille, jotka niin haluavat tehdä.
Lautakunta on edistänyt tätä myös aktiivisella yhteydenpidolla eduskunnan Hallintovaliokuntaan, sen valiokuntaneuvoksiin ja vastuulliseen ministeriin, joiden toimialaan myös DVV:n asiat kuuluvat. Valiokunta on pyrkinyt neuvotteluun DVV:n kanssa, mutta inhimillisistä syistä neuvottelu on viivästynyt.
Kirjauskäytännön muutos ratkaisisi asian yksinkertaisella, nopealla ja edullisella tavalla.

Toinen esillä ollut vaihtoehto on kaupungille esitetty aloite, jossa asia ratkaistaisiin vaiheittaisella asemakaavalla.
Lautakunnan esityslistalla oli 16.3.2021 vastineen antaminen tehtyyn aloitteeseen. Asia jätettiin kahdeksi viikoksi pöydälle odottamaan tietoa Hallintovaliokunnan ja DVV:n neuvotteluista.

Vaiheasemakaavaprosessi on uuden v. 2017 päivitetyn Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen menettely, jossa asemakaavasta muutetaan jokin osa aiemman kaavan jäädessä voimaan. Virpiniemen tapaisessa tilanteessa sellaisen käyttö voisi olla perusteltua.
On huomioitava, että kaavoituksesta syntyy aina kustannuksia ja prosessi vie oman aikansa. Lisäksi päätös on valituskelpoinen. Virpiniemen tapauksessa jouduttaisiin arvioimaan asemakaavamuutosta myös suhteessa yleiskaavaan, jossa alue on osoitettu virkistykselle- ja vapaa-ajanasumiselle. Lautakunnan tiedossa on, että kaikki Virpiniemen kiinteistöjen omistajat eivät ole halukkaita kaavamuutokseen.
Päätöksenteossa on huomioitava tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus niin Virpiniemen kuin koko kaupungin osalta.

Jossain yhteydessä on myös esitetty, että Haukiputaalle olisi jo laadittu kaavamuutos, joka sallii vakituisen asumisen vapaa- ajan asunnoissa, ja että kyseiselle alueelle ollaan rakentamassa kunnallistekniikkaa kaupungin kustannuksella. Tämä on virheellinen tieto.
Haukiputaan alueella tuorein kaava on kaupunginvaltuuston 25.1.2021 hyväksymä Jokikylän ja Murron alueen osayleiskaava. Kaava ei ole vielä lainvoimainen, sillä siitä on jätetty valitus hallinto- oikeuteen.

Kyseessä ei ole asemakaava, vaan suurpiirteisempi osayleiskaava, jossa ei esitetä alueelle kunnallistekniikan rakentamista.

Alue on kaavamääräyksin jaettu eri käyttötarkoituksiin, jotka näkyvät kartassa.

Keskeisen kyläalueen merkinnällä AT-jok olevalla alueella sijaitsee muutama loma- asunnon rakennuspaikka. Näiden paikkojen käyttötarkoitus voidaan muuttaa, mikäli paikalle myönnetään suunnittelutarveratkaisu taikka poikkeamislupa sekä varsinainen rakennuslupa.

Keskeisen kyläalueen välittömässä läheisyydessä on samalla kaavamääräyksellä oleva pienempi AT-onk alue, jossa noudatetaan samaa periaatetta.
Kyseinen osayleiskaava on laadittu kaupungin maapoliittisten linjausten, kaupunkistrategian sekä Uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti.

On myös huomattava, että osayleiskaavan laatiminen ja asemakaavan muutos ovat eri asioita osapuolien vastuiden ja velvollisuuksien muodostumisen suhteen.

Kiitämme kuntalaisia aktiivisesta keskustelusta. Toivon mukaan sitä käydään asiaperustein. Lautakunta tekee parhaansa löytääkseen kaikkien edun mukaiset ratkaisut.

Aurinkoista kevään jatkoa!

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta

Lautakunnan jäsenet:
Keskusta: Jorma Leskelä, Sirpa Tikkala, Raimo Hämeenniemi
Kokoomus: Mikko Merihaara, Minna Lehtovaara, Niilo Heinonen
Vasemmistoliitto: Martti Korhonen (pj), Eija Säilynoja
Vihreät: Esa Aalto, Susa Vikeväkorva
SDP: Kaarina Torro, Sari Halonen
Sininen tulevaisuus: Vaili Jämsä-Uusitalo