16.2. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan kokouksessa

Toimenpiteen ”Uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä ei hävitetä eikä niiden olosuhteita heikennetä…” kohdalle tehtiin toteumasarakkeeseen ehdottamani tekninen korjaus (kasvitkin ovat eliöitä) ja metsien hoidon kohdalle lisättiin sana ”lakisääteiset” liittyen siihen, että metsien hoito on tältä osin lakisääteisellä minimitasolla.

Seuraava Pyyryväissuon asia olikin sitten aivan käsittämätön homma. Elikkä lautakunta on yksimielisesti päättänyt uhanalaisten luontotyyppien suojelusta, ja se on kirjattu toimintasuunnitelmaan. Sitten viranhaltijapäätöksellä kipataan rakentamisessa syntyviä ylijäämämaita uhanalaisen luontotyypin päälle ilman, että mitään kompensaatioita on edes ajateltu. Kun esitin, että tämä poikkeama asetetusta tavoitteesta on kirjattava toimintakertomukseen, ei se käynyt vs. yhdyskuntajohtaja Kaija Puhakalle. Yllätyin, koska yleensähän virkavastuulla toimiessa pitäisi pysyä totuudessa. Niinpä jouduin spontaanisti keksimään muutosesityksen, jota Susa Vikeväkorva (Virh.) yhtä spontaanisti kannatti. Äänestyksessä hävisimme 11-2. Kaikkien muiden näkemys siis on, että uhanalaisen luonnon suojelemiseksi riittää pelkkä kirjaus toimintasuunnitelmassa, mutta sitä ei tarvitse toteuttaa. Tavoite on toteutunut, jos se kirjataan toteutuneeksi ja, että tavoite pitää kirjata toteutuneeksi, vaikka sitä ei olisi aikomustakaan toteuttaa. Pitää selvitellä, onko tämmöinen valehtelu ja vääristely edes lain mukaista. Hyvää hallintoa se ei ainakaan ole.

Erittäin syvälle juurtunutta on kuitenkin edelleen sellainen ajattelutapa, että vain tekniset ja taloudelliset asiat ovat oikeasti tärkeitä, mutta luonnosta riittää kauniit maininnat suunnitelmissa ja lakisääteisen minimitason noudattaminen toiminnassa.

Esitin siis Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden toimintakertomukseen sivuille 15-16 /39 riippuen siitä, miten sivujako siinä kohtaa menee, kohtaan ”Toteuma 31.12.20.” lisäystä, että ”Pyyryväissuolla läjitetään jätemaata alueelle, jossa on uhanalaista luontotyyppiä ja uhanalaisia lajeja.” Lisäksi esitin muutosta viimeiseen sarakkeeseen ”Status”, johon esitin ruskeaa palluraa ja tekstiä ”Toteuttaminen on hidastunut”

 

Tässä minun ja Susan jättämä eriävä mielipide:

______________

Toimintakertomuksessa on kuvattava toteutunut toiminta sellaisena kuin se on. Tavoitteiden toteutuminen on kerrottava totuudenmukaisesti.

Lautakunnan asettama kehitystoimenpide:

”Uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä ei hävitetä eikä niiden olosuhteita heikennetä,

ellei se ole yleisen edun kannalta tarpeen

Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien hävittäminen ja heikentäminen pyritään kompensoimaan.”

ei ole vuoden 2020 aikana toteutunut suunnitellusti, koska Katu- ja viherpalvelut läjittää jätemaata Pyyryväissuolla alueelle, jossa on uhanalaista luontotyyppiä ja uhanalaisia lajeja. Luontotyypin heikentämistä ja hävittämistä ei ole edes harkittu kompensoitavan. Myös metsien hoidon osalta uhanalaisten lajien huomioimisessa on parannettavaa.

Näistä syistä johtuen edellä mainitun kehitystoimenpiteen ei voida katsoa toteutuneen suunnitellusti vuonna 2020 ja kyseisen toimenpiteen kohdalle on vaihdettava statukseksi: ”Toteuttaminen on hidastunut”.

______________

 

Tilannekuvaus Pyyryväissuolta.

 

Lähtökohta on, että Yhdyskuntalautakunnan talousarvioissa 2019, 2020 ja 2021 on suurin piirtein sivulla 10/30 kirjaukset:
”Luonnon monimuotoisuutta vaalitaan”
”Uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä ei hävitetä eikä niiden olosuhteita heikennetä, ellei se ole yleisen edun kannalta tarpeen”
”Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien hävittäminen ja heikentäminen pyritään kompensoimaan. ”

Pyyryväissuosta on olemassa ainakin seuraavat tiedot.

Oulun kaupungin tilaamassa ylijäämämaiden sijoituspaikkojen YVA-selostuksessa lukee Pyyryväissuon kohdalla:

”Suunnittelualueella on noin 15 ha kokoinen alue luonnontilaisenkaltaista suota, jolla havaittiin minerotrofista lyhytkorsinevaa (VU, Etelä-Suomi) sekä vaaleasaraa (EVA).”

Yllä VU tarkoittaa vaarantunutta uhanalaista luontotyyppiä ja EVA sellaista lajia, jonka suojelemissa Suomella on EU:ssa erityisvastuu. Vaaleasara on lisäksi alueellisesti uhanalainen.

Linnustoselvityksessä havaittuja uhanalaisia lajeja ovat hömötiainen, pensastasku, viherpeippo ja pajusirkku ja alueellisesti uhanalainen keltavästäräkki.

Yhteysviranomaisen lausunnosta:

”YVA-menettelyssä tarkastelluista kohteista ELY-keskus pitää kyseenalaisena Pyyryväissuon ja Riita-ahon ottamista ylijäämämaiden läjitysalueiksi kyseisiin kohteisiin liittyvien luontoarvojen vuoksi.”

Ympäristölupapäätöksen esittelytekstistä:

”ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue antoi
lausuntonsa 29.12.2016. Lausunnossa todetaan, että
luonnonsuojelulliset näkökulmat huomioon ottaen ei ole perusteltua
ottaa Pyyryväissuon aluetta maanläjityskäyttöön. Läjitystoiminta
tuhoaisi suoekosysteemin, ja aiheuttaisi merkittävää haittaa alueen
uhanalaiselle luontotyypille (minerotrofiset lyhytkorsinevat) ja
alueellisesti uhanalaiselle lajille (vaaleasara).”

Näiden perusteella pitäisi olla aivan selvää, että Pyyryväissuolla on sellaista uhanalaista luontotyyppiä ja uhanalaisia lajeja, joita ei pitäisi hävittää, jos toimitaan meidän lautakunnan hyväksymien tavoitteiden ja kirjausten mukaisesti.

Kuvia ja lisätietoa

SLL Oulun internetsivuilla

https://www.sll.fi/oulu/2021/03/03/lajitys-aloitettu-arvokkaalla-pyyryvaissuolla/

SLL Oulun Facebookissa:

https://www.facebook.com/slloulu/posts/4361903467169334