Paliskuntain yhdistys lähetti poronhoitoon kysymyksiä kansanedustajaehdokkaille. Vastasin rehellisesti. Mielestäni porojen vapaa laidunnusoikeus Oulun vaalipiirin alueella pitäisi lakkauttaa jo seuraavalla vaalikaudella. Tällä näkemyksellä tuskin saa kovin paljoa poronhoitajien ääniä, joten jaan vastaukseni myös täällä omilla sivuillani. Painotan luonnonsuojelua ja lihantuotannon tukien vähentämistä.

Kysymykset kansanedustajaehdokkaille:

 1. Millaisena näet poronhoidon merkityksen pohjoiselle Suomelle?

-Vähenevä

 1. Millaisena näet ILO 169-sopimuksen ratifiointiedellytykset tulevalla hallituskaudella?

-Heikot

 1. Onko poronhoidon maankäytöllinen asema mielestäsi nykyisellään oikeanlaisella tasolla? Jos ei, miten sitä tulisi kehittää?

-Poronhoidon maankäytöllinen asema on aivan liian vahva. Luonnonsuojelun pitäisi mennä poronhoidon edelle ja yksityinen omaisuus pitäisi olla turvassa poroilta.

 1. Poronhoitoalueelle on suunnitteilla useita kaivoksia (Sokli, Suhanko, Sakatti, Hannukainen, Juomasuo). Kannatatko kaivoksien avaamista? Voit eritellä vastauksen kaivoksittain.

-En lähtökohtaisesti kannata näitä kaivoksia, mutta suurin ongelma ovat vesistövaikutukset ja luontoarvojen tuhoutuminen eikä niinkään poronhoito. Kaivoksia kuitenkin tarvitaan jossain, jos luonnonvaroja halutaan hyödyntää.

 1. Sopiiko petojen luontokuvaustoiminta (haaskakuvaus) mielestäsi poronhoitoalueelle?

-Erittäin hyvin sopii nykyiselle poronhoitoalueelle, jossa kuvausta voidaan tehdä kaukana asutuksesta.

 1. Miten korjaisit poronhoitoalueen peto-ongelmat?

-Poistaisin porojen vapaan laidunnusoikeuden ensin pahimmilta petoalueilta. Lihaa varten kasvatettavat porot pitäisi erottaa pedoista aitauksilla.

 1. Mitä mieltä olet poronhoitoa huomattavasti haittaavien tuulipuistojen rakentamisesta erämaisille alueille?
  -Tuulipuistot pitää rakentaa ensisijaisesti olemassa olevaa infraa (teitä ja sähkölinjoja) hyödyntäen.
 2. Tulisiko Jäämerenrata jättää pois Pohjois-Lapin uudesta maakuntakaavasta?

– Voidaan jättää pois.

 1. Mitä mieltä olet valtion metsätaloudesta? Näetkö siinä kehittämistarpeita?

-Avohakkuista on luovuttava kokonaan. Lapissa metsänhoidon ensisijainen tavoite tulee olla tuottaa nykyistä vähemmän mutta laadukkaampaa puuta paikallisen teollisuuden jalostettavaksi.

 1. Mitä mieltä olet vesivoimarakentamisesta ja nykyisten voimaloiden velvoitteiden päivittämisestä vaelluskalojen elämisen mahdollistavaan suuntaan?
  -Vaelluskalat on palautettava vesivoimayhtiöiden kustannuksella. Voimaloita ei saa rakentaa yhtään lisää, vaan nykyisillekin voimaloille on laadittava purkusuunnitelma. Tekoaltaiden alle jääneet hiilinielut on palautettava pikaisesti.
 2. Pitäisikö Natura ja muita suojelualueita purkaa, jotta saadaan tilaa muille maankäyttömuodoille? (kaivokset, metsätalous, matkailu, tuulivoima)

-Suojelualueita tarvitaan ennemminkin lisää myös Lapissa, koska mm. ilmastonmuutos asettaa uusia haasteita luonnon monimuotoisuuden suojelulle.

 1. Millaisia poronhoitolakia koskevia tavoitteita ja kirjauksia edustamallasi puolueella on tehtynä tai tekeillä?
  -Ei ole varmuutta, mutta poronhoitoalueen etelärajan siirtämisestä pohjoisemmaksi on ollut puhetta ainakin epävirallisesti. Petokorvauksista on tavoite, että ahmavahingot korvattaisiin reviiriperusteisesti kotkavahinkojen tapaan.
 2. Pitäisikö poronhoitolain kokonaisuudistus mielestäsi tehdä tulevalla hallituskaudella? Mitkä ovat keskeiset syyt vastauksellesi?
  -Pitäisi. Poronhoito olisi saatava selvästi nykyistä kannattavammaksi ilman mittavia valtion tukia. Lihantuotannon tukemista pitää vähentää ja poronliha on tällä hetkellä kaikkein eniten tuettua. Suurpetojen tulisi pystyä elämään ja lisääntymään myös koko Lapissa. Poronhoidon haitallisista ympäristövaikutuksista mm. kasvillisuuteen pitäisi päästä nopeasti eroon. Tunturikoivikot ja jäkäliköt pitäisi saada uudistumaan ja kasvillisuus runsaaksi siellä, missä sen kuuluukin olla runsasta. Poroista ei saisi olla haittaa muille elinkeinoille tai yksityiselle omaisuudelle. Villieläimille haitalliset poroaidat pitäisi poistaa.